ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 1. Algemene bepaling

 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing, dus met integrale en expliciete uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Er kan alleen met schriftelijk akkoord van worden afgeweken. De ondertekening door de klant van een bestelbon of schriftelijke overeenkomst met COROSA impliceert meteen ook de goedkeuring van deze algemene factuurvoorwaarden.

 1. Betaling

Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van COROSA contant betaalbaar.

Bij laattijdige betaling van facturen, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling op de hoofdsom aan COROSA een verwijlintrest zoals bepaald in de Wet op de Betalingsachterstand in Handelstransacties verschuldigd, méér een forfaitaire schadevergoeding van 10 %.

Bij laattijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling volledig en onherroepelijk opeisbaar worden. In dat geval behoudt COROSA zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant.

 1. Klachtenregeling

Iedere klacht moet geschieden binnen de acht dagen na de factuurdatum. De klacht dient te gebeuren per aangetekende brief gericht aan COROSA, en dient gemotiveerd te zijn. Bij gebrek aan klacht binnen deze termijn en in deze vorm, wordt de factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard en verschuldigd. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.

 1. Aansprakelijkheid

COROSA is niet verantwoordelijk voor de toepassingen waarin haar producten gebruikt worden door de klant. COROSA verkoopt standaardproducten met waarden/eigenschappen gebaseerd op gemiddelden. Dit is geen specificatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de aangekochte producten te testen in functie van geschiktheid voor het specifieke gebruik dat de klant ervan wil maken.  

COROSA geeft geen resultaatsgarantie.

 1. Levering

Indien de goederen worden geleverd door COROSA,  geschiedt deze levering op kosten en risico van de klant.

De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden afgeleverd op een bereikbare plaats en op een veilige manier kunnen worden opgeslagen.

Eventuele vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de vertraging de redelijke termijn overschrijdt en COROSA in dat geval niet levert binnen een termijn van één maand na daartoe in gebreke te zijn gesteld.

De leveringstermijn wordt in elk geval geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van COROSA om, zonder dat daarbij een vergoeding aan de klant verschuldigd is.

 1. Verbreking van de overeenkomst

COROSA heeft het recht de overeenkomst te verbreken ten laste van de klant

 • indien deze overlijdt of in een vorm van insolventieprocedure terecht komt ;
 • in geval van een ernstige contractuele tekortkoming van de klant waaraan deze niet verholpen heeft binnen de 15 dagen na daartoe door COROSA in gebreke te zijn gesteld.

In geval van dergelijke verbreking is de klant minimaal forfaitair 20 % schadevergoeding verschuldigd op alle bedragen die COROSA had kunnen bekomen bij uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van COROSA om een hogere schade te bewijzen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van COROSA tot aan de integrale betaling van de factuur, zelfs indien de klant zich in een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop van schuldeisers bevindt.

 1. Schuldvergelijking

De klant is akkoord met het principe van netting (schuldvergelijking en compensatie) in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop van schuldeisers.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

COROSA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. COROSA bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking.

 1. Bevoegdheid

Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst met COROSA zullen worden behandeld door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten met COROSA worden beheerst door het Belgisch recht.